Resultaten Gemeenteradar

3 juni 2015

Resultaten Gemeenteradar
3 juni 2015 Guido Kestens

Gemeente Dilbeek evalueert dienstverlening naar ondernemers met GEMEENTERADAR

DUO, de Dilbeekse Unie van Ondernemers, werkte samen met de gemeente en UNIZO aan een doorlichting van de gemeentelijke dienstverlening naar lokale ondernemers. Uit de scan van de gemeenteradar blijkt dat de gemeente Dilbeek effectief stappen zet om haar dienstverlening te optimaliseren.

Het UNIZO-onderzoek bestond uit verschillende onderdelen. De gemeente moest aangeven welke diensten, zoals een uniek loket voor ondernemers of een ambtenaar lokale economie, ze aanbiedt aan haar ondernemers en hoe ze de kwaliteit van deze dienstverlening zelf inschat. De ondernemers kregen de vraag of ze deze diensten ook kenden en hoe ze de kwaliteit ervan beoordelen. Daarnaast werd onder meer onderzocht hoe vlot de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning verloopt.

Onbekend is onbemind

“De voornaamste conclusie uit het onderzoek is dat er op zich al heel wat diensten voor ondernemers aanwezig zijn in Dilbeek, maar dat het merendeel van de ondervraagden ze niet kent. We raden de gemeente aan gericht en duidelijk te communiceren naar haar ondernemers en daartoe een brede waaier aan communicatiekanalen in te zetten. Aldus Guido Kestens van DUO. “Toch doet de gemeente ook echt moeite, neem nu bijvoorbeeld de succesvolle nieuwjaarsreceptie van de Adviesraad Lokale Economie waar de gemeente zijn beleid voorstelde.”.

Schepen van lokale economie Frank De Dobbeleer (N-VA) nam het rapport met veel interesse in ontvangst: “We hebben er doelbewust voor gekozen om deel te nemen aan de Gemeenteradar van UNIZO, om zo na te gaan waar we beter kunnen en moeten. We gaan dit rapport dus zeker grondig bekijken en de nodige stappen zetten. Ik onthoud vooral dat we al veel diensten hebben voor ondernemers, maar dat we ze beter bekend moeten maken. We maken hier al direct werk van, zo gaan we ons aankoopbeleid verduidelijken en hiervoor een oproep lanceren naar de ondernemers.

Dilbeek maakt al werk van haar dienstverlening naar ondernemers: op vlak van inspraak voor ondernemers werd een Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht en verder zijn er regelmatige contacten met ondernemersverenigingen zoals VWBO of UNIZO. Ook werden de ondernemers helder geïnformeerd over het Masterplan Dilbeek dat vorig jaar werd voorgesteld.

Een veelgehoorde klacht zijn de administratieve lasten. “De gemeente doet op dit vlak inspanningen om administratieve lasten te beperken maar spijtig genoeg is dat voor de ondernemers niet altijd zichtbaar omdat niet alle overheidsniveaus hier voldoende aandacht voor hebben” aldus schepen De Dobbeleer.

DUO toetste ook de opvolging van een stedenbouwkundige vergunning als testcase. Op dit vlak kan Dilbeek erg goede punten voorleggen. Zo biedt de gemeente een goede dienstverlening bij het voorbereiden en indienen van de vergunningsaanvraag. Verder is duidelijke informatie aanwezig en wordt bij niet-ontvankelijkheid hulp aangeboden om tot een ontvankelijk dossier te komen. Ook op vlak van overleg tussen de diensten ruimtelijke ordening en economie is er voldoende afstemming.

Een eerste initiatief om de communicatie tussen gemeente en ondernemers te bevorderen is de infoavond “Hoe zaken doen met de Gemeente Dilbeek?” die DUO organiseert samen met de Gemeente Dilbeek  op donderdag 15 oktober 2015.
Meer hierover later.